fbpx

Remuneration Agreement Preklad

By 2021-04-11 No Comments

The information and voting rights relating to the remuneration report (84) LDCOM contain the following definition of “spread”: the remuneration of a loan on the bond market. As a result, men cannot, on the face of it, benefit from the wages in question. This credit is intended to cover the weighting costs of agents. Overpayment can therefore be charged on the capital reserve as compensation. This means that no remuneration is paid and no contributions are made to the worker. The remuneration of auxiliary staff consists of basic salary, family allowances and other allowances. odbornékém a pozorovatel`m za vekon funkce nep`slué odména. Members, experts and observers are not paid for the services they provide. A payment for the work done Salaries, salaries, remuneration Informace, ktéé majébé bét uvedeny ve zprévé o odméov-né, a prevo hlasovat o teto zprévé Péiznéné péedmény odmény za preci muém tedy v ebec nep-ich- v vahu. Zu znamena, ée nené vypl`cena`dné mzda a nejsou ve prospéch zam`stnance odv`d`ny edée ppecevky. . Odména pomocnech zam-stnancé se sklédé ze z-kladného platu, rodinnéch pedavké a jin`ch pespévké. (84) LDCOM poskytuje n`sleduj`cé definici rozpété: véplata pej`ky na obligaéném trhu.

The Committee on Employment, the Committee on Employment, the Committee on Employment and Employment Policy presented a report on the Commission`s proposal to the Council (2). . Tato poloeka je uréena na pokryté n`klad`ch pouéitém koeficienta pro `pravu plat` zam-stnanc. Nadmérna platba tak mée b`t zapo`t`na jako`plata na kapit`lovou rezervu..

fandangofilm

Author fandangofilm

More posts by fandangofilm